Skip to main content

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta učestvovali na stručnom seminaru iz oblasti Teorije afektivne vezanosti

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta učestvovali su na stručnom seminaru iz oblasti Teorije afektivne vezanosti, a na temu „Obrasci partnerske afektivne vezanosti-prepoznavanje i intervencija“.

Naglasak je bio na prepoznavanju i razumijevanju obrazaca partnerske vezanosti, te uticaju rane traume na izgradnju afektivnog obrasca, a zatim na izbor partnera.

Pored razumijevanja bazičnih koncepata, akcenat je stavljen i na procjenu kvaliteta partnerskih veza, te prepoznavanje i rad sa partnerima i djecom u situacijama visoko konfliktnih razvoda.

Predavač je bila prof. dr TATJANA STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ, psiholog razvojne orijentacije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti.

Obrasci partnerske afektivne vezanosti (OPAV) – prepoznavanje i intervencija – STRUČNI SEMINAR

Obrasci partnerske afektivne vezanosti (OPAV)– prepoznavanje i intervencija

10.11.2018. godine
Pedagoški fakultet Bijeljina

Predavač: profesorka Razvojne psihologije, dr Tatjana Stefanović Stanojević, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Tema seminara je prepoznavanje, razumijevanje obrazaca partnerske vezanosti, a razmatraće se uticaj rane traume na izgradnju afektivnog obrasca, a zatim na izbor partnera.

Cilj je unaprijeđenje kompetencije stručnjaka zaposlenih u socijalnoj zaštiti u pristupu ljubavnim i bračnim/vanbračnim partnerima, a na osnovu teorijskih i istraživačkih implikacija teorije afektivne vezanosti. Pored razumijevanja bazičnih koncepata, akcenat je i na osposobljavanju stručnjaka zaposlenih u socijalnoj zaštiti za procjenjivanje kvaliteta partnerskih veza, te prepoznavanje i rad sa partnerima i djecom u situacijama visoko konfliktnih razvoda. Takođe, pomaže u prepoznavanju afektivnih obrazaca vezivanja kod djece/učenika, razumijevanju osnova vaspitnog stila roditelja i pomaže u prilagođavanju profesionalnih intervencija stručnjaka u savjetodavnom radu sa učenicima i roditeljima u oblasti obrazovanja.

Shodno navedenom, seminar je namijenjen psiholozima zaposlenim u sistemu socijalne zaštite (CZSR, NVO…), socijalnim radnicima uključenima u rad sa partnerima, porodicom, djecom zatim psiholozima i pedagozima zaposlenim u obrazovanju.

TATJANA STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ, psiholog razvojne orijentacije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti, rođena je 1963. godine u Nišu.

Tatjana Stefanović Stanojević radi na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, a  od 2002. do 2015. godine radila je i na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. U zvanje redovnog profesora izabrana je aprila 2013. godine.

Tatjana Stefanović Stanojević autor je monografija: Emocionalni razvoj ličnosti, (2005), Rano iskustvo i ljubavne veze, (2007), Afektivna vezanost, razvoj, modaliteti i procena (2010), Kada kažemo ljubav, da li mislimo ljubav, (2012). Afektivna vezanost i porodični

odnosi: razvoj i značaj, (koautor, 2012). Strah je najgore mesto: studija o ranoj traumi iz      ugla teroije afektivne vezanosti (koautor, 2017). Autor je i većeg broja radova iz oblasti teorije afektivnog vezivanja, štampanih u naučnim časopisima i zbornicima.

Trajanje treninga: Trening je jednodnevni u ukupnom trajanju do osam sati. Učesnici dobijaju sertifikat o zavrsenoj edukaciji. Sertifikat o obučenosti za terapijsku intervenciju se dobija nakon supreviziranih protokola. Program je akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, a sertifikate će izdati Društvo psihologa Republike Srpske.

PROGRAM TRENINGA

I 10-10:30 – Upoznavanje sa seminarom i glavnom  temom (30 minuta)

 • Predstavljanje predavača i učesnika
 • Plan rad
 • Zašto je teorija afektivne vezanosti dobar okvir za razumijevanje i intervenisanje u partnerskim vezama

II 10:30-11:30 –Ljubav kao osnova partnerskog i bračnog života (60 minuta)

 • Ljubav: pojam ili pseudopojam
 • Nauka, umjetnost, ljubavici i ljubav
 • Kada je ljubav nastala?
 • Brak i ljubav
 • Seks i ljubav
 • Istraživači ljubavi
 • Sigurna baza kao ljubav
 • Romansa kao ljubav

11:30 -12:00 –Kafe pauza

III 12:00 -13:15 Teorija afektivne vezanosti: obrasci partnerske vezanosti

 • Rezultati istraživanja odnosa obrazaca afektivne vezanosti i modaliteta ljubavi
 • Preokupirana afektivna vezanost i viteška ljubav (mania, luda ljubav)
 • Sigurna afektivna vezanost i ljubav kao sigurna baza (eros, agape, storge)
 • Dezorganizovana afektivna vezanost i romansa (zanesenost)
 • Izbjegavajuća afektivna vezanost i pragma (prazna ljubav, ludus)
 • Postoji li peti obrazac afektivne vezanosti

13:15 -14:15 pauza za ručak

14:15 -16:15

 • IV Radionica – Trauma i obrasci afektivne vezanosti (Fatalna prilačnost trauma)

V 16:15 -17:15 Procjenjivanje kvaliteta  bračno –partnerskih odnosa

 • Instrumenti za procjenu, testiranje
 • Obrasci partnerske vezanosti (AAS, Collins,ECR –R, Fraley,Waller, and Brenan) i visoko konfliktni razvodi
 • Tipovi ljubavi prema Lee-u
 • Tipovi ljubavi prema Sternbergu
 • Tipovi ljubavi prema Mičelu
 • Interakcija različitih klasifikacija i pokušaj podvođenja pod zajednički imenitelj TAV
 • Implikacije za praksu –visoko konfliktni razvodi, vaspitni stilovi i savjetodavni rad sa roditeljima

17:15 – 17-30 pauza

VI 17:30 -18:30  Zaključci, pitanja i odgovori, komentari, dodjela sertifikata

KOTIZACIJE
Cijene kotizacija KOTIZACIJA
Za članove DPRS 65 BAM
Za ostale 75 BAM

 

Kotizaciju sa naznakom „Za OPAV seminar“ uplatiti na račun DPRS-a kod Raiffeisen banke Banja Luka na broj računa: 1610450014280086

Studentima je obezbjeđen popust od 50% uz index s ovjerenim semestrom!

Kotizacija podrazumjeva učešće na seminaru, edukativni materijal – priručnik i sertifikat.

 

Prijaviti se mogu svi zainteresovani najkasnije do 7.11.2018.godine, a prijave i pitanja možete slati na email: cvjetkovicsladjana@gmail.com

Prijava treba da sadrži vaše ime i prezime, kontakt telefon, instituciju/organizacije ispred koje dolazite i fotografiju (ili sken) uplatnice.

 

Dodatne informacije možete dobiti  na broj telefona: 065 538 307 (kontakt osoba Slađana Cvjetković)

 

Ukoliko prijavljeni učesnik iz bilo kog razloga odustane od učešća u edukaciji, dužan je da prijavi odustajanje. U tom slučaju prethodno uplaćena kotizacija ć biti vraćena u cjelosti. U slučaju da učesnik ne otkaže edukaciju putem e-maila ili na tel. uplaćena kotizacija neće biti vraćena.