Prof. dr Marija Zotović

Prof. dr Marija Zotović

Marija Zotović rođena je 1970. godine u Zrenjaninu. Studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završila je 1993. godine, kada je dobila prvu nagradu Univerziteta u Novom Sadu za uspeh postignut tokom studiranja. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu završila je 1998. godine. Godine 2002. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, odbranila je doktorsku disertaciju sa naslovom: “Faktori rizika za pojavu poremećaja mentalnog zdravlja kod dece i adolescenata nakon NATO bombardovanja”. Školske 2006/07. godine boravila je na Middlesex univerzitetu u Londonu, Velika Britanija, na postdoktorkom usavršavanju, kao dobtinik stipendije za postdoktorko usavršavanje od Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Godine 2004. dodeljena joj je prva godišnja nagrada Izvršnog veća AP Vojvodine «Dr. Zoran Đinđić» za mladog naučnika i istraživača u oblasti društvenih nauka.

Od 1994. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje redovnog profesora izabrana je 2013. godine. U toku svoje karijere predavala je, na različitim nivoima studija (osnovne, magistarske, master i doktorske studije) predmete: Genetička i pedagoška psihologija, Razvojna psihologija, Kognitivni razvoj, Razvojne krize i mentalno zdravlje. Od 2013. Godine angažovana je na Filozofdkom fakultetu u Istočnom Sarajevu, kao profesor na predmetima iz oblasti Razvojne psihologije.

Rukovodilac je projekta „Efekti egzistencijalne nesigurnosti na pojedinca i porodicu u Srbiji“, finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (od 2011). Bila je rukovodilac projekata: “Porodica kao vrednost u duštvu u procesu tranzicije” koji je finansirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj (2005 – 2010). Rukovodila je i sledećim projektima: „Učestalost i činioci rizičnog ponašanja kod mladih” (2010), „Kvalitet života mladih: stres i načini suočavanja sa stresom” (2009), „Istraživanje o vrednosnom sistemu mladih u Vojvodini” (2008) i „Istraživanje o korišćenju slobodnog vremena u Vojvodini” (2007), finansirani, od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu. Bila je i učesnik velikog broja drugih projekata.

Objavila je šest knjiga: Ratni stres. Postoje li otporna deca? (Zadužbina Andrejević Beograd, 1999), Stres i mentalno zdravlje dece: studija posledica bombardovanja (Zadužbina Andrejević Beograd, 2004), a u koautorstvu sa Ivanom Jerkovićem Uvod u razvojnu psihologiju (Centar za primenjenu psihologiju, Društvo psihologa Srbije, 2005), Osnovi razvojne psihologije (Futura publikacije, 2008) i Razvojna psihologija (Futura publikacije, 2010). Koautor je i udžbenika za predmet Zdravstvano vaspitanje o reproduktivnom zdravlju (2013). Urednik je šest naučnih monografija. U bibliografiji ima preko 50 objavljenih radova u časopisima i više od 60 saopštenja na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Bila je mentor u pet odbranjenih doktorskih disertacija i više magistarskih, master i diplomskih radova.

Bila je recenzent u časopisima „Journal of Social and Personal Relationships“, „European Psychologist“, “Psihologija“, „Primenjena psihologija“ i drugim.