Seksualno obrazovanje adolescenata: potreba ili luksuz?

SEKSUALNO OBRAZOVANJE ADOLESCENATA: POTREBA ILI LUKSUZ?

Prof. dr Marija Zotović

 Povezano sa emancipacijom žena, otkrićem kontraceptivne pilule 1960. godine, i drugih sredstava za zaštitu od neželjene trudnoće, kao i legalizacijom abortusa, tokom ’70-ih godina došlo je do „seksualne revolucije“, jer tada seksualno i reporoduktivno ponašanje postaju oblasti koje ne moraju biti povezane. Sekualno ponašanje prestaje da bude tabu tema. Starosna granica stupanja u brak se povećava, što podrazumeva stupanje u seksualne odnose sa više partnera pre braka. Sve ovo je dovelo do potrebe za pružanjem informacija o seksualnosti i sekusalnom zdravlju, pa je počelo uvođenje seksualne edukacije u škole. Prvi put se ovakva edukacija javlja u Švedskoj, gde je ona uvedena kao obavezan školski predmet još 1955. godine. Seksualno obrazovanje je u školama obavezno (po podacima iz 2006. godine) u 19 evropskih zemalja. Seksualno obrazovanje u školama najranije počinje na uzrastu od 11 godina, a po preporukama SZO trebalo bi da počne još u predškolskom periodu.

U Srbiji je školske 2013/14. godine u predmet Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju uvedeno u 10 srednjih škola u Vojvodini, u okviru pilot projekta podržanog od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine. Školske 2014/15. godine, isti predmet je kao fakultativni uveden u 66 srednjih škola u Vojvodini.

U okviru saopštenja biće učinjen osvrt na teorijski kontekst u koji se može smestiti potreba za seksualnim obrazovanjem adolescenata u savremenom društvu, kao i koncepcija i ciljevi projekta uvođenja seksualnog obrazovanja u škole u Srbiji. Biće prikazani i najvažniji rezultati istraživanja sprovedenog sa ciljem ispitivanja efekata predmeta Zdravstveno vaspitanje o reproduktivnom zdravlju na znanje, stavove i ponašanje adolescenata. Autorka saopštenja (Prof. dr Marija Zotović) je u projekat uključena kao deo ekspertske radne grupe koja je sačinila kurikulum predmeta, udžbenik za učenike i priručnik za edukatore. Takođe je učesnik u edukaciji edukatora i evaluaciji projekta.