KAKO (NE)UPROPASTITI PORODICU KOMUNIKACIJOM

KAKO (NE)UPROPASTITI PORODICU KOMUNIKACIJOM

Ivana Živković, Gabriela Ninković Došen, Sandra Turudija, Aleksandra Stojanović, Snježana Ivanović, Mihaela Gračanin

 

Kvalitet porodičnih odnosa u značajnoj mjeri zavisi od kvaliteta komunikacije. Neadekvatna komunikacija može doprinijeti disfukcionalnim odnosima unutar porodice što se najviše odražava na najmlađe i najosjetljivije članove porodice. Imajući u vidu značaj komunikacije, kroz grupni proces ćemo naglasiti pojedine oblike komunikacije koji mogu značajno uticati na funkcionisanje porodičnog sistema. U uvodnom dijelu, svi učesnici asociraju osnovne pojmove značajne za proces komunikacije i diskutuju o načinima komuniciranja u okviru porodice. Zatim se formiraju male grupe u kojima učesnici na različite načine pristupaju obradi problema u komunikaciji sa naglaskom na disfunkcionalnim oblicima komunikacije i njihovim posledicama na članove porodice. Svaka grupa, na svoj način (igranje uloga, likovno predstavljanje, …) izlaže teme kojima su se bavili. Na osnovu toga, razvija se zajednička diskusija o funkcionalnosti i efektima predstavljenih oblika komunikacije i mogućim funkcionalnijim načinima komuniciranja. Radionica završava naglaskom na važnosti dobre komunikacije i značaju verbalnih i neverbalnih poruka koje će učesnici međusobno razmjeniti.

 

Učesnici radionice mogu biti svi zainteresovani, prisutni na kongresu (učesnici, gosti, studenti…). Maksimalan broj učesnika je 35.

Trajanje: 80 minuta

Plakat za radionicu -Kongres

COMPLEX REACTIONMETER DRENOVAC

COMPLEX REACTIONMETER DRENOVAC

DINAMIČKE OSOBINE KOGNITIVNIH FUNKCIJA I ISKUSTVA U RADU SA ONKOLOŠKIM PACIJENTIMA KBC RIJEKA

D.Petranović, M.Špaček

CRD serija kognitivnih testova jedinstven je informatički sustav za kronometrijsko mjerenje niza kognitivnih funkcija. Već više od 40 godina koristi se u psihološkoj dijagnostici i selekciji ispitanika na različitim područjima (u školstvu, vojsci, policiji, sportu i dr.). Predstavlja pouzdani instrumentarij za znanstvena istraživanja. Za razliku od klasičnih psihologijskih testova, testovi CRD serije daju informaciju o dinamičkim osobinama mjerenih kognitivnih funkcija kao što su: brzina, stabilnost, snaga (izdržljivost) i pouzdanost odvijanja kognitivnih funkcija te funkcionalne smetnje u mentalnom procesiranju. Testove CRD serije moguće je višekratno ponavljati na istom ispitaniku pa su isti pogodni za praćenje fluktuacije efikasnosti i promjena dinamičkih značajki mentalnog procesiranja ispitanika pod utjecajem različitih faktora.
U radionici će biti prikazana:

  • Teoretska osnova kronometrije mentalnog procesiranja
  • Vlastita iskustva primjene CRD serije kognitivnih testova na onkološkim bolesnicima.
  • Automatska izrada individualnog psihološkog profila.

 

Polaznicima će biti omogućeno osobno testiranje testovima CRD serije i usporedba vlastitih postignuća (profila) sa već postojećim standardiziranim rezultatima.

VODITELJI: Duška Petranović, Martina Špaček, Sergej Drenovac

KONSTRUKCIJA PSIHOLOŠKOG MJERNOG INSTRUMENTA

KONSTRUKCIJA PSIHOLOŠKOG MJERNOG INSTRUMENTA

Šuajb Solaković 

 Radionica je namjenjena svim psiholozima praktičarima koji u svom radu imaju potrebu da procjene ili izmjere određene psihološke fenomene za koje nemaju gotove mjerne instrumente. Ovo se čini posebno značajnim u situacijama kada okolnosti nalažu promptno reagovanje gdje bi naručivanje ili potraga za odgovarajućim mjernim instrumentom oduzeli previše vremena, ili bi pak takvi mjerni instumenti bili preskupi. Posebna pažnja će se posvetiti određivanju predmeta mjerenja, gdje će naglasak biti na definisanju predmeta mjerenja na osnovu generalizacije praktičnih iskustava polaznika radionice njihovih konkretnih potreba i različitih saznanja.

U radionici će se posebno obraditi sljedeći segmenti konstrukcije psihološkog mjernog instrumenta:

  • Plan izrade mjernog instrumenta što uključuje sve planske, administrativne, logističke i druge pripreme
  • Definisanje predmeta mjerenja (zašto je važno, na šta posebno obratiti pažnju..)
  • Raščlanjivanje predmeta mjerenja na mjerljive indikatore
  • Određivanje vrste mjernog instrumenta i formata pitanja
  • Priprema i pisanje pitanja
  • Odabiranje konačne verzije mjernog instrumenta

Broj učesnika: 8 – 12

Trajanje radionice: 45-65 minuta