Program IV stručnog skupa psihologa

Program IV Stručnog skupa psihologa Brčko distrikt BiH

“Djeca u riziku”,

„Sistem rane detekcije rizičnih ponašanja djece

u osnovnim i srednjim  školama“

Brčko, 24.11.2016. godine u 09 00 h

Gradski omladinski centar, Trg pravde 18, Brčko distrikt BIH

 

24. novembar 2016. godine
08:30 – 09:00 Registracija učesnika
09:00 – 09:15 Otvaranje skupa – dr.med.Anto Domić, gradonačelnik Brčko distrikta BiH,

Predsjednik Društva psihologa Brčko distrikta BiH, Dubravka Lukač

09:15 – 10:15 „Održivi programi prevencije rizičnog ponašanja djece“

prof. dr Elmedin Muratbegović,

Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

10:15 – 10:20 Pauza
10:20 – 11:20 „Primjena hodograma za postupanje policije, centara za socijalni rad i škola u slučajevima primjene alternativnih mjera“

prof. dr Elmedin Muratbegović,

Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

11:20 – 11:50 Pauza
11:50 – 12:35 Rana identifikacija „djece u riziku“  (Matrica)

prof. dr  Sanja Radetić Lovrić, Filozofski fakultet-odsjek Psihologija; Univerzitet u Banjaluci

12:35 – 13:35 Ličnost maloljetnog prestupnika: Da li je „dijete u riziku“ i maloljetni prestupnik?

prof. dr Sanja Radetić Lovrić,

Filozofski fakultet-odsjek Psihologija; Univerzitet u Banjaluci

13:35 – 13:50 Pauza
13:50 – 14:35 „Značaj alternativnih mjera za djecu u sukobu sa zakonom“

prof. dr Elmedin Muratbegović,

Fakultet za kriminalistiku,kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

14:35 – 15:20 „Kreiranje individualnog tretmana za „djecu u riziku“

prof. dr Sanja Radetić Lovrić

Filozofski fakultet-odsjek Psihologija; Univerzitet u Banjaluci

15:20 – 15:50 „Relacije porodičnih odnosa, zadovoljstva životom sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci kod mladih u Brčko distrikt BiH“- prezentacija istraživanja

mr.sc. Edina Šadić

15:50 – 16:20 Diskusija

Pozivno pismo za IV Stručni skup pod nazivom “Djeca u riziku”

Poštovani,
Društvo psihologa Brčko distrikta BiH u saradnji sa Društvom psihologa Republike Srpske i Društvom psihologa Federacije BiH, kao zajednički  cilj ima afirmaciju struke u svim oblastima djelovanja psihologa kroz razvoj i unapređenje teorije i prakse, te edukaciju i istraživanja.

Ovim putem Vas obavještavamo da Društvo psihologa Brčko, organizuje IV Stručni skup pod nazivom “Djeca u riziku” koji će se održati 24. novembra 2016. u prostorijama gradskog Omladinskog centra Brčko od 09:00-16:30 časova.

Ovo je četvrti put u našem gradu da će se održati stručni skup koji će okupiti eminentne profesore sa Univerziteta u Banja Luci i Sarajevu, kao i psihologe i druge struke, iz Brčko distrikta, Republike Srpske i Federacije BiH. Cilj skupa je sticanje usmjerenih znanja i vještina, njegovanje interdisciplinarnog pristupa kroz saradnju sa srodnim strukama, kao i unapređenje psihološke djelatnosti u našoj zemlji, a u pogledu prevencije rizičnog ponašanja.

U okviru skupa će biti upriličena predavanja, edukacije, radionice, prezentacije i prikaz istraživanja o navedenoj temi. Organizacioni odbor skupa poštujući ranije zahtjeve kolega za dodatnim usavršavanjima iz određenih psiholoških oblasti, prepoznao je ovu oblast kao najmanje pokrivenu kontinuiranom edukacijom.

Program skupa se nalazi u prilogu, kao i na sajtu Društva psihologa Brčko distrikta BiH www.dpbd.org. Vaše prijave možete slati najkasnije do 24. novembra 2016. godine.

Prijave slati isključivo na e-mail: drustvopsihologabrcko@hotmail.com.

U prijavnom obrascu (u prilogu) treba navesti lične podatke i podatke ustanove.

Iznos kotizacije za individualno učešće je  20,00 KM, dok je grupna kotizacija za 3 i više učesnika iz iste ustanove, 15,00 KM po članu.  Iznos kotizacije uključuje prisustvo svim predavanjima i radionicama. Kolege koje su zaposlene i čije institucije snose troškove kotizacije za učešće na skupu, trebaju naznačiti podatke ustanove iz koje dolaze sa obaveznim JIB brojem  ustanove.

UPLATE se mogu vršiti do dana početka skupa putem opšte uplatnice/naloga u banci ili pošti na broj računa:

  • 1408021130000164 kod SBERBANK d.d. Sarajevo; JIB: 4600317110008.

Molimo Vas da upišite tačne podatke:

  • UPLATILAC: Ime i prezime učesnika sa kompletnim podacima za kontakt ili naziv ustanove sa obaveznom naznakom lica za koje se vrši uplata;
  • SVRHA UPLATE: Kotizacija za IV Stručni skup 2016, Brčko distrikt BiH;
  • PRIMALAC: Društvo psihologa Brčko distrikta BiH, Brčko.

Svi učesnici skupa dobijaju certifikat o učešću.

U okviru skupa biće obezbjeđena kafa, sendvič i osvježenje u pauzama.

Dobrodošli!

Organizacioni odbor skupa

mr sci. Dubravka Lukač, predsjednik
Ivana Kokanović, član
Stanislava Galić, član
Blaženka Sedlarević, član
Kristina Blagojević, član
Edina Šadić, član