Članovi Društva psihologa Brčko distrikta učestvovali na stručnom seminaru iz oblasti Teorije afektivne vezanosti

Članovi Društva psihologa Brčko distrikta učestvovali su na stručnom seminaru iz oblasti Teorije afektivne vezanosti, a na temu „Obrasci partnerske afektivne vezanosti-prepoznavanje i intervencija“.

Naglasak je bio na prepoznavanju i razumijevanju obrazaca partnerske vezanosti, te uticaju rane traume na izgradnju afektivnog obrasca, a zatim na izbor partnera.

Pored razumijevanja bazičnih koncepata, akcenat je stavljen i na procjenu kvaliteta partnerskih veza, te prepoznavanje i rad sa partnerima i djecom u situacijama visoko konfliktnih razvoda.

Predavač je bila prof. dr TATJANA STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ, psiholog razvojne orijentacije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti.

Obrasci partnerske afektivne vezanosti (OPAV) – prepoznavanje i intervencija – STRUČNI SEMINAR

Obrasci partnerske afektivne vezanosti (OPAV)– prepoznavanje i intervencija

10.11.2018. godine
Pedagoški fakultet Bijeljina

Predavač: profesorka Razvojne psihologije, dr Tatjana Stefanović Stanojević, Departman za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

Tema seminara je prepoznavanje, razumijevanje obrazaca partnerske vezanosti, a razmatraće se uticaj rane traume na izgradnju afektivnog obrasca, a zatim na izbor partnera.

Cilj je unaprijeđenje kompetencije stručnjaka zaposlenih u socijalnoj zaštiti u pristupu ljubavnim i bračnim/vanbračnim partnerima, a na osnovu teorijskih i istraživačkih implikacija teorije afektivne vezanosti. Pored razumijevanja bazičnih koncepata, akcenat je i na osposobljavanju stručnjaka zaposlenih u socijalnoj zaštiti za procjenjivanje kvaliteta partnerskih veza, te prepoznavanje i rad sa partnerima i djecom u situacijama visoko konfliktnih razvoda. Takođe, pomaže u prepoznavanju afektivnih obrazaca vezivanja kod djece/učenika, razumijevanju osnova vaspitnog stila roditelja i pomaže u prilagođavanju profesionalnih intervencija stručnjaka u savjetodavnom radu sa učenicima i roditeljima u oblasti obrazovanja.

Shodno navedenom, seminar je namijenjen psiholozima zaposlenim u sistemu socijalne zaštite (CZSR, NVO…), socijalnim radnicima uključenima u rad sa partnerima, porodicom, djecom zatim psiholozima i pedagozima zaposlenim u obrazovanju.

TATJANA STEFANOVIĆ STANOJEVIĆ, psiholog razvojne orijentacije i istraživač u oblasti teorije afektivne vezanosti, rođena je 1963. godine u Nišu.

Tatjana Stefanović Stanojević radi na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, a  od 2002. do 2015. godine radila je i na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci. U zvanje redovnog profesora izabrana je aprila 2013. godine.

Tatjana Stefanović Stanojević autor je monografija: Emocionalni razvoj ličnosti, (2005), Rano iskustvo i ljubavne veze, (2007), Afektivna vezanost, razvoj, modaliteti i procena (2010), Kada kažemo ljubav, da li mislimo ljubav, (2012). Afektivna vezanost i porodični

odnosi: razvoj i značaj, (koautor, 2012). Strah je najgore mesto: studija o ranoj traumi iz      ugla teroije afektivne vezanosti (koautor, 2017). Autor je i većeg broja radova iz oblasti teorije afektivnog vezivanja, štampanih u naučnim časopisima i zbornicima.

Trajanje treninga: Trening je jednodnevni u ukupnom trajanju do osam sati. Učesnici dobijaju sertifikat o zavrsenoj edukaciji. Sertifikat o obučenosti za terapijsku intervenciju se dobija nakon supreviziranih protokola. Program je akreditovan od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije, a sertifikate će izdati Društvo psihologa Republike Srpske.

PROGRAM TRENINGA

I 10-10:30 – Upoznavanje sa seminarom i glavnom  temom (30 minuta)

 • Predstavljanje predavača i učesnika
 • Plan rad
 • Zašto je teorija afektivne vezanosti dobar okvir za razumijevanje i intervenisanje u partnerskim vezama

II 10:30-11:30 –Ljubav kao osnova partnerskog i bračnog života (60 minuta)

 • Ljubav: pojam ili pseudopojam
 • Nauka, umjetnost, ljubavici i ljubav
 • Kada je ljubav nastala?
 • Brak i ljubav
 • Seks i ljubav
 • Istraživači ljubavi
 • Sigurna baza kao ljubav
 • Romansa kao ljubav

11:30 -12:00 –Kafe pauza

III 12:00 -13:15 Teorija afektivne vezanosti: obrasci partnerske vezanosti

 • Rezultati istraživanja odnosa obrazaca afektivne vezanosti i modaliteta ljubavi
 • Preokupirana afektivna vezanost i viteška ljubav (mania, luda ljubav)
 • Sigurna afektivna vezanost i ljubav kao sigurna baza (eros, agape, storge)
 • Dezorganizovana afektivna vezanost i romansa (zanesenost)
 • Izbjegavajuća afektivna vezanost i pragma (prazna ljubav, ludus)
 • Postoji li peti obrazac afektivne vezanosti

13:15 -14:15 pauza za ručak

14:15 -16:15

 • IV Radionica – Trauma i obrasci afektivne vezanosti (Fatalna prilačnost trauma)

V 16:15 -17:15 Procjenjivanje kvaliteta  bračno –partnerskih odnosa

 • Instrumenti za procjenu, testiranje
 • Obrasci partnerske vezanosti (AAS, Collins,ECR –R, Fraley,Waller, and Brenan) i visoko konfliktni razvodi
 • Tipovi ljubavi prema Lee-u
 • Tipovi ljubavi prema Sternbergu
 • Tipovi ljubavi prema Mičelu
 • Interakcija različitih klasifikacija i pokušaj podvođenja pod zajednički imenitelj TAV
 • Implikacije za praksu –visoko konfliktni razvodi, vaspitni stilovi i savjetodavni rad sa roditeljima

17:15 – 17-30 pauza

VI 17:30 -18:30  Zaključci, pitanja i odgovori, komentari, dodjela sertifikata

KOTIZACIJE
Cijene kotizacija KOTIZACIJA
Za članove DPRS 65 BAM
Za ostale 75 BAM

 

Kotizaciju sa naznakom „Za OPAV seminar“ uplatiti na račun DPRS-a kod Raiffeisen banke Banja Luka na broj računa: 1610450014280086

Studentima je obezbjeđen popust od 50% uz index s ovjerenim semestrom!

Kotizacija podrazumjeva učešće na seminaru, edukativni materijal – priručnik i sertifikat.

 

Prijaviti se mogu svi zainteresovani najkasnije do 7.11.2018.godine, a prijave i pitanja možete slati na email: cvjetkovicsladjana@gmail.com

Prijava treba da sadrži vaše ime i prezime, kontakt telefon, instituciju/organizacije ispred koje dolazite i fotografiju (ili sken) uplatnice.

 

Dodatne informacije možete dobiti  na broj telefona: 065 538 307 (kontakt osoba Slađana Cvjetković)

 

Ukoliko prijavljeni učesnik iz bilo kog razloga odustane od učešća u edukaciji, dužan je da prijavi odustajanje. U tom slučaju prethodno uplaćena kotizacija ć biti vraćena u cjelosti. U slučaju da učesnik ne otkaže edukaciju putem e-maila ili na tel. uplaćena kotizacija neće biti vraćena.