Izlaganje

  • Kongres će se održavati u Hotelu Jelena u Brčkom, sale će biti opremljene prezentacionim računarom i LCD projektorom. Naravno, ako želite, možete prezentovati i sa svog računara. Molimo vas da fajl sa vašom prezentacijom ponesete na CD-u ili USB-u, i dostavite u salu 10 minuta prije početka vaše sesije. Takođe, prezentaciju možete poslati i mejlom 3 dana prije početka kongresa.
  • Konačan program skupa biće dostupan na internet adresi www.dpbd.org najkasnije do 16.02.2015. U programu ćete moći da provjerite tačno vrijeme i salu u kojoj ćete prezentovati svoj rad.
  • Ukupno trajanje izlaganja na skupu ograničeno je na 15 minuta, odnosno predviđeno je 10 minuta za samo izlaganje i 5 minuta neposredno nakon izlaganja za pitanja i diskusiju.

Recenzija

  • Kao i ranijih godina, radovi za 4. Kongres biće recenzirani. Rad se prosleđuje recenzentu iz oblasti u koju je rad svrstan, bez imena i afilijacije autora i koautora.
  • Period od 15. do 31. januara 2015. godine je predviđen za recenziranje i ponovno prijavljivanje radova usaglašenih sa sugestijama recenzenata.
  • Da bismo mogli da vam na vrijeme dostavimo recenzije i ostavimo dovoljno vremena za rad na tekstu, molimo vas da poštujete predviđene rokove.
  • Rezimei prihvaćenih radova će se štampati u knjizi rezimea, koja će biti objavljena prije početka održavanja Kongresa.